Gebruiksvoorwaarden van de database voor professionals van screen.brussels

Flexibele inhoud

1. Beoogde doel

Met de samenstelling van een database voor professionelen wil screen.brussels een referentiehulpmiddel ter beschikking stellen van de Brusselse audiovisuele sector. Dit hulpmiddel betekent een stimulans voor de sector, omdat het toegang verschaft tot belangrijke informatie en de zoektocht naar partners voor alle belanghebbenden vereenvoudigt. Het beoogde doel is bij te dragen aan de structurering van de sector en de activiteiten van de sector op nationaal en internationaal niveau te stimuleren. Daarnaast zal het de toegang tot de verschillende diensten van screen.brussels vergemakkelijken via een daartoe bestemd digitaal platform.

Deze database is uitsluitend bedoeld voor professionals (individuelen en bedrijven) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de maatschappelijke zetel, de exploitatiezetel en/of het postadres (voor individuelen) dient/dienen gevestigd te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aanwezigheid in de database voor professionals van screen.brussels garandeert in geen enkel geval dat men in aanmerking komt voor subsidies bij de verschillende entiteiten van screen.brussels of de aangeboden diensten. Om daarvoor in aanmerking te komen, dienen de bedrijven en individuelen uit de audiovisuele sector te voldoen aan een aantal specifieke criteria voor elk van deze diensten. Ze bekijken daarvoor best het volledige reglement van screen.brussels fund, dat beschikbaar is hier.

De toegangsvoorwaarden voor de diensten die aangeboden worden door  screen.brussels cluster, screen.brussels film commission and screen.brussels business zijn raadpleegbaar op hun eigen websites.

2. Criteria en publicatieprocedure

Alle individuelen en dienstverlenende bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alle Belgische productiebedrijven en alle individuelen en bedrijven die een activiteit uitvoeren gerelateerd aan de audiovisuele sector, kunnen in de database worden opgenomen. De inschrijving gebeurt uitsluitend via de website van screen.brussels.

2.1 PROCEDURE

Om de kwaliteit van de database te kunnen garanderen, oordeelt enkel screen.brussels over de relevantie van de gegevens in de database. Daartoe zal screen.brussels elk profiel valideren en aan een redactionele controle onderwerpen.

Elke gebruiker heeft na validatie van zijn infofiche het recht om elk van de gegevens op zijn profiel aan te passen, alsook die op het (de) profiel(en) van zijn bedrijf (bedrijven) die door hem zijn opgericht en/of worden beheerd. Hij is dus de facto de enige verantwoordelijke voor het updaten van deze informatie en van de inhoud ervan.

Het is bijgevolg onvermijdelijk dat de gegevenswijzigingen niet onmiddellijk worden doorgevoerd, of dat er zich onjuiste informatie in de database bevindt, ondanks de controle uitgevoerd door screen.brussels.

3. Vertrouwelijkheid

In de database voor bedrijven wordt de volgende informatie weergegeven:

  • naam, rechtsvorm en ondernemingsnummer;
  • contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website, sociale media ...);
  • professionele activiteit (showreel, referenties, links);
  • de film(s) waarmee de persoon of het bedrijf aan screen.brussels verbonden is;
  • de opmerkingen die het bedrijf wenst toe te voegen.

In de database voor individuelen wordt de volgende informatie weergegeven:

  • naam, statuut et btw-nummer indien van toepassing;
  • contactgegevens (adres, telefoon, e-mail, website, sociale media ...);
  • professionele activiteit (showreel, referenties, links);
  • de film(s) waarmee de persoon aan screen.brussels verbonden is;
  • de opmerkingen die de persoon wenst toe te voegen.

screen.brussels verbindt zich ertoe deze gegevens te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals het koninklijk besluit van 13 februari 2001 met betrekking tot de handhaving van de genoemde wet. screen.brussels behoudt zich eveneens het recht voor om een profiel te blokkeren en/of te verwijderen, om de opmerkingen in te korten of om een deel of het geheel niet te publiceren indien de inhoud ongepast is krachtens de algemeen geldende normen en waarden.

4. Ontvanger van de persoonsgegevens

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in bestanden van screen.brussels en zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden of aan een land dat geen lid is van de Europese Unie.

4.1. Gedeelde gegevens met mediarte.be

Betreffende de overdracht van deze gegevens wordt een uitzondering gemaakt om de creatie van een persoonlijk of bedrijfsprofiel in de database op de website van mediarte te vergemakkelijken.

Mediarte is het sociaal fonds voor de audiovisuele en filmsector in België. Het nieuwe platform van mediarte biedt specifieke informatie, die relevant is voor het profiel dat werd gecreëerd: jobaanbiedingen, opleidingen, informatie over de werkomstandigheden, stages en aanwervingen. Daarnaast kan men via die weg in contact blijven met professionals uit de audiovisuele sector, de film- en digitale industrie en dat binnen een sociaal netwerk dat uitsluitend gewijd is aan de audiovisuele sector.

De gegevens van alle individuelen en/of bedrijven die daartoe hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven bij de inschrijving, zullen via batchverwerking op een gepaste en veilige manier naar mediarte worden verstuurd. Met die gegevens mediarte een tijdelijk en onzichtbaar profiel creëren, dat de gebruiker dient te valideren voor publicatie. Na validering dienen alle wijzigingen, klachten en vragen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens gericht te worden aan mediarte, via de procedure die vermeld staat in de algemene voorwaarden van hun database.

5. Gegevensverwerking

Screen.brussels fund vzw, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Noël Magis, Managing Director, treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

6. Contact

U kunt uw opmerkingen, suggesties of vragen richten aan de webmaster via het “contactformulier”, of per post op het volgende adres: screen.brussels fund vzw, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

7. Eigendom van de database

Screen.brussels is de enige eigenaar van de database die aldus bestaat en beschikt als enige over het geheel van de rechten op de database en haar inhoud.

8. Verklaring op erewoord

Als maker van de database verzet screen.brussels zich tegen het gebruik van alle of een deel van de inhoud van de database. Het is aldus verboden om alle of een deel van de informatie uit de databank te halen, te gebruiken of te vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van screen.brussels.