FAQ

Flexibele inhoud

Heb je vragen over de audiovisuele sector in Brussel? Neem een kijkje in de rubriek hieronder, misschien hebben we ze al beantwoord.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Neem Contact met ons op

Elk jaar worden meerdere sessies georganiseerd, waarvan de data op de website staan. Een aanvraag kan maar voor één sessie worden ingediend. Kandidaten moeten hun dossier ten laatste om 17.00 uur op de uiterste datum voor indiening elektronisch indienen. Meer informatie over de inhoud van het aanvraagformulier, de bijlagen en de procedure vindt u hier.

We raden sterk aan om voor de zekerheid wat marge in te bouwen en de definitieve afronding van het dossier vóór 16.30 uur te bevestigen.

We raden sterk aan om het team van screen.brussels te ontmoeten VOORDAT u een dossier indient. Presentaties (via videoconferentie of face to face) vinden plaats tot een week voor de deadline voor indiening van het project, zodat het team van screen.brussels een zo goed mogelijk beeld krijgt van het dossier en eventuele onduidelijkheden op voorhand kan opmerken. In de week voorafgaand aan de deadline worden geen vergaderingen met productiehuizen meer gehouden. Het is ook essentieel om eerst het reglement te lezen voordat u een vergadering aanvraagt en om te controleren of het project wel degelijk voldoet aan de culturele en economische criteria (minimale uitgaven en percentage verworven financiering).

Uitgaven komen in aanmerking wanneer ze bedoeld zijn om mensen of bedrijven uit de film- en audiovisuele sector te vergoeden. Om in aanmerking te komen, moeten ze voldoen aan twee criteria: ze moeten overeenstemmen met het type prestaties die in aanmerking komen en ze moeten gefactureerd worden vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Type prestatie:

De prestaties moeten worden verleend aan mensen of bedrijven waarvan de hoofdactiviteit verband houdt met de film- en audiovisuele sector. Zo komen de prestaties van een cameraman, regisseur, elektricien of montageleider en de huur van regiemateriaal of apparatuur bijvoorbeeld in aanmerking. Facturen voor de huur van een transportvoertuig bij een verhuurbedrijf, hotelovernachtingen of de huur van een appartement van een particulier om als filmset te dienen, komen daarentegen niet in aanmerking. 

Locatie:

Uitgaven komen alleen in aanmerking als ze worden gedaan door mensen of bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedrijven moeten een maatschappelijke zetel EN een vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om in aanmerking te komen, moeten de betrokkenen ofwel een contract hebben met een in aanmerking komend bedrijf (voor minstens 2 maanden in geval van een contract van bepaalde duur) of een officieel adres in het gewest in geval van prestaties door zelfstandigen. Prestaties van iemand die buiten het gewest gedomicilieerd is maar factureert via een sociaal secretariaat gevestigd in Brussel, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

Ter herinnering: het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat 19 gemeenten. Natuurlijke personen en bedrijven gevestigd in de 6 faciliteitengemeenten van de Brusselse rand, namelijk Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem, bevinden zich in het Vlaams Gewest en komen dus ook niet in aanmerking.

Een onvolledige lijst met uitgaven die in aanmerking komen en aanvullende informatie zijn terug te vinden in punt 7 van ons Reglement.

Om na te gaan of een persoon of bedrijf in aanmerking komt, kunt u het jaarboek op de website www.screen.brussels raadplegen, waar u aan een tag kunt herkennen of de persoon of onderneming in aanmerking komt.

Voorafgaand aan de indiening van uw dossier moet u ervoor zorgen dat het project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een minimumbedrag zal uitgeven dat in aanmerking komt (exclusief btw en onvoorziene uitgaven). Dat bedrag verschilt naargelang het type project:

 • Voor formats zoals speelfilms en reeksen van meer dan 10 minuten per aflevering: € 250.000 
 • Voor formats zoals documentaires en speciale formats (XR, videogames ...): € 75.000 
 • Voor formats zoals reeksen van minder dan 10 minuten per aflevering: € 45.000 
 • Voor audioformats (podcasts, luisterboeken ...): € 30.000

Voorafgaand aan de indiening van uw dossier moet u zeker controleren of u (schriftelijk en aangevuld met cijfers) kunt bewijzen dat u al een minimum aan financiering hebt verworven, afhankelijk van het type project.

Voor speelfilms, reeksen (meer dan 10 minuten per aflevering) en documentaires gaat het om 50% van de totale financiering.

Voor andere formats – reeksen korter dan 10 minuten en speciale formats (XR, audioformats, videogames ...) – moet minstens 60% van de financiering reeds verworven zijn.

In het formulier voor de aanvraag van financiering moeten alle uitgaven worden vermeld die in aanmerking komen, evenals alle Brusselse uitgaven die niet in aanmerking komen. Brusselse uitgaven komen niet in aanmerking wanneer ze niet audiovisueel zijn, maar toch worden gedaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  hotelovernachtingen, restaurantkosten, vervoer, huur van een appartement/huis bij particulieren, financiële kosten, verzekeringen ... Deze uitgaven zijn niet direct structurerend voor de Brusselse film- en audiovisuele sector, maar dragen wel bij tot de economische dynamiek van het gewest. Daarom houden we hiermee ook rekening bij de beoordeling van het project (als twee projecten ongeveer evenveel uitgaven doen die in aanmerking komen, zal de voorkeur uitgaan naar het project dat ook veel Brusselse uitgaven doet die niet aanmerking komen).

Uitgaven komen in aanmerking vanaf de datum waarop uw dossier via ons elektronisch platform is ingediend. Als u uw dossier bijvoorbeeld op 25 april indient voor de sessie in mei met als deadline 31 mei (beslissing bekendgemaakt begin juli), dan komen uitgaven uitgevoerd vanaf 25 april in aanmerking.    

Opvallende uitzondering: alle uitgaven gerelateerd aan het scenario en de scenarioschrijver(s) komen met terugwerkende kracht in aanmerking.

De financiering moet binnen 24 maanden na de datum van goedkeuring worden gebruikt.

Als positieve stimulans om de audiovisuele sector aan te moedigen een strategie te kiezen die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) respecteert, kunnen 2 bonuspunten worden toegekend:

1 punt als het productiehuis de aanwezigheid en de tussenkomst kan bewijzen van een eco-adviseur die het project begeleidt;

1 punt als het productiehuis beschikt over het label Ecodynamische Onderneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of, voor productiehuizen gevestigd in Wallonië of Vlaanderen, over een ander gelijkwaardig label.

Ja. Financiering van meerdere culturele of economische fondsen is perfect te combineren. Indien de door screen.brussels toegekende investering voor dezelfde uitgaven wordt gecombineerd met andere overheidssteun zoals bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dan mag het totaalbedrag van alle toegekende steun samen nooit het maximale steunbedrag krachtens de AGVV overschrijden.

Daarom moet de producent het Fonds bij zijn aanvraag van tussenkomst op de hoogte brengen van de steun die hij al heeft ontvangen of heeft aangevraagd in België of een andere lidstaat en indien nodig moet hij zijn aanvraag bij het Fonds daaraan aanpassen.

Onder steunintensiteit wordt verstaan: het steunbedrag uitgedrukt als percentage van de uitgaven voor het audiovisuele werk die voor de steun in aanmerking worden genomen.

Meer informatie vindt u hier.

Neen, dat is niet verplicht, maar het kan voor het dossier wel een extra troef zijn, aangezien het aantal film- of productiedagen in Brussel een van de subcriteria is die worden beoordeeld bij de selectie van de projecten, net als de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van territoriale marketing. Daarnaast zullen opnames in Brussel waarschijnlijk een positieve invloed hebben op het bedrag van de Brusselse uitgaven die niet in aanmerking worden genomen.

Zodra u op de hoogte bent gebracht van de beslissing van de raad van bestuur hebt u 3 maanden de tijd om de overeenkomst met screen.brussels te ondertekenen. Bij de laatste sessie van het jaar moeten de overeenkomsten echter voor 24 december worden ondertekend (dus binnen de 2,5 maanden). 

De data van de sessies en de data waarop de resultaten worden gecommuniceerd, worden telkens aan het eind van het voorgaande jaar bekendgemaakt op de website, maar die laatste kunnen achteraf altijd nog gewijzigd worden. Klik hier voor meer informatie.

Nee. Gezien het aantal ingediende dossiers wordt er geen sessie georganiseerd om het project te verdedigen nadat het is ingediend. Bij de productiehuizen wordt er echter op aangedrongen om hun project voorafgaand aan de indiening (en ten laatste een week voor de deadline) eerst voor te stellen aan de coproductiemanager en/of de directeur van het fonds.

Een aanvraag kan geannuleerd worden tot 5 open werkdagen voor de draaidag.

Opgelet:

 • Als het parkeerverbod al van toepassing is moet u alsnog betalen voor deze gereserveerde plaatsen.
 • Niet alle gemeenten handhaven deze regel. Meer info per gemeente kan je hier terugvinden.

Om het ecologisch filmen te ondersteunen stelt de Film Commission gratis drinkbussen en vuilniszakken ter beschikking. Je kan deze aanvragen via tournage@visit.brussels met de vermelding van uw project, het aantal drinkflessen en vuilzakken (1 rol = 15 zakken) te bekomen.
Opgelet: het aantal drinkbussen wordt bepaald naar het type project en aantal draaidagen in het Brussels Gewest.

Een voetgangerszone is een geheel van straten voorbehouden aan voetgangers (behalve indien de signalisatie het toelaat). In sommige gevallen is het mogelijk een tijdelijke of een blijvende toegang te verkrijgen (werf, verhuis, uitzonderlijke leveringen, toegang tot een eigen garage,…).

In die voetgangerszone worden volgende regels toegepast:

 • parkeren is er verboden
 • laden en ontladen van personen en waren (leveringen) vinden plaats tussen 4u en 11u (taxi's inbegrepen)
 • fietsers worden er toegelaten, indien de signalisatie het voorziet
 • taxi ’s worden er toegelaten
 • wie de toelating heeft om binnen een dergelijke zone te rijden, moet dat stapvoets doen en voetgangers voorrang verlenen. Desgevallend moet er worden gestopt. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen.

Een toelating kan u bekomen door dit duidelijk in uw aanvraag te vermelden (zie punt 6.2 voetgangerszone). Zorg dat je zeker de nummerplaten van de wagens die deze zone moeten betreden vermeld. Na analyse en eenmaal uw aanvraag is ingediend bij de betrokken instanties, zal de filmcommissie u de nodige info geven omtrent de te volgen procedure.

Het streven naar milieuvriendelijke filmopnames is een belangrijke stap om de impact van de filmindustrie op het milieu te verminderen. Wij sporen dan ook aan om duurzaam te werken. De maatregelingen die de Film Commissie hiervoor ondernomen heeft kan u terugvinden op onze pagina “ Ecoverantwoord filmen “ met de nodige tips en tricks voor uw opnames.

Graag geven we nog enkele snelle tips om filmopnames zo ecologisch mogelijk te maken:

 1. Duurzame locaties: Kies bij het selecteren van filmlocaties voor plaatsen die al bestaan en waar geen grote infrastructuurontwikkeling nodig is. Gebruik bestaande gebouwen en natuurlijke omgevingen in plaats van het bouwen van sets.
 2. Groene energie: Maak gebruik van duurzame energiebronnen op de set, zoals zonne-energie of windenergie, indien mogelijk. Gebruik LED-verlichting in plaats van traditionele lampen, omdat deze energiezuiniger zijn.
 3. Afvalvermindering: Beperk afval door recyclingprogramma's op te zetten op de set en door herbruikbare materialen te gebruiken voor sets en rekwisieten. Wist je je dat de Film Commission gratis vuilzakken ter beschikking stelt in samenwerking met net.brussel?
 4. Milieuvriendelijke transportmiddelen: Moedig cast en crew aan om carpoolen of gebruik te maken van elektrische of hybride voertuigen. Probeer ook logistiek te plannen om reizen te minimaliseren en efficiënter te maken.
 5. Papierloze opties: Gebruik digitale scripts en communicatie om het papierverbruik te verminderen. Gebruik herbruikbare whiteboards of krijtborden in plaats van wegwerppapier.
 6. Verantwoorde catering: Kies voor lokaal geproduceerd voedsel en biologische producten. Vermijd het gebruik van wegwerpservies en plastic flessen en stimuleer herbruikbare containers en waterflessen. Wis je trouwens dat de Film Commissie gratis drinkflessen ter beschikking stelt? Je kan deze aanvragen via tournage@visit.brussels met de vermelding van uw project.
 7. Bewust watergebruik: Beperk het waterverbruik waar mogelijk. Stimuleer zuinig watergebruik op de set.
 8. Bewust gebruik van apparatuur: Schakel apparatuur uit wanneer deze niet wordt gebruikt en pas energiebesparende instellingen toe op camera's en andere elektronische apparaten.
 9. Groene productiebedrijven: Werk samen met productiebedrijven die zich inzetten voor milieuvriendelijke werkwijzen en duurzaamheid.
 10. Bewustwording en educatie: Zorg ervoor dat cast en crew zich bewust zijn van de milieumaatregelen die worden genomen en moedig hen aan om bij te dragen aan duurzame praktijken.

Door deze stappen te volgen, kun je als filmmaker een positieve bijdrage leveren aan het milieu en anderen inspireren om milieuvriendelijkere werkwijzen te implementeren in de filmindustrie.

De film commission heeft meer als 700 locaties ter beschikking in hun database. Als u meer info wenst over een bepaalde locatie kan u me ons contact opnemen. Als je het budget hebt, kun je overwegen om een professionele locatiescout in te huren. Een professionele location scout kan je ook in onze database terugvinden.

Als u student bent, gelden dezelfde regels als voor een normale aanvraag. Binnen bepaalde gemeenten wordt vrijstelling verleend van bepaalde kosten, zoals opnametaks en/of een aanvraag tot parkeerverbod. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, dient u echter;

 • in uw aanvraag duidelijk aan te geven dat het om een studentenproject gaat
 • een bewijs van inschrijving van de betreffende school te verstrekken
 • in elk geval een verzekeringsattest kunnen overleggen.

Wilt u weten welke gemeente u vrijstelt van bepaalde kosten? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Om te mogen filmen met een drone moet u 2 stappen ondernemen:

1. De toelating bekomen van het Directoraat-Generaal van het Luchtverkeerwezen (FOD Mobiliteit). Via: Authenticatie FOD Mobiliteit en Vervoer (fgov.be)

2. De toelating bekomen van de administratieve overheid van de stad/gemeente. Deze kan je bekomen door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar tournage@visit.brussels

 

Wat moet je zeker toevoegen in je aanvraag?

 • Attest van verzekering
 • Grondplan waarop duidelijk aangegeven staat waar de drone zal opstijgen, de vluchtroute en waar deze zal landen.

Straatverlichting speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en het comfort van weggebruikers en voetgangers. Daarom kan het uitschakelen van straatverlichting gevaarlijk zijn en wordt vaak niet toegestaan zonder toelating van de bevoegde instantie. Het is dan ook belangrijk, wanneer een uitschakeling van de straatverlichting nodig is, deze altijd vermeld staat in je aanvraag, zodat de betrokken politiezone hieromtrent hun advies kan geven. Deze toelating van de politie is nodig om je uitschakeling aan te vragen bij Sibelga. Wanneer de straatverlichting zich op een gewestweg bevindt moet u contact opnemen met Brussel Mobiliteit. Alle contactgegevens kan u bij de Film Commission opvragen via tournage@visit.brussels.

Je kan een blokkade aanvragen via het gebruikelijk aanvraagformulier. Hou rekening met volgende punten:

 1. Identificeer de reden voor de blokkade: vermeld duidelijk waarom deze aanvraag nodig is en welk type blokkade je wenst. Tijdelijk of permanent. Vermeld duidelijk de tijdsduur van uw blokkades.
 2. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie verstrekt om het proces soepel te laten verlopen. Geef aanvullende informatie: grondplan, verkeersplan, omleiding,…
 3. Kijk of andere instanties geïmpacteerd zijn (vb.; openbaar vervoer). Indien deze hinder hebben ten gevolge van uw opnames, is een extra toelating van deze betrokken diensten van toepassing.
 4. Breng buurtbewoners op de hoogte van de activiteiten die zullen plaatsvinden.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zorg er dan voor dat je alle voorschriften en richtlijnen van de lokale overheid opvolgt tijdens de blokkadeperiode. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je verkeersborden moet plaatsen, de blokkade op een bepaald tijdstip moet verwijderen, etc.

 

Het gebruik van politie-uniformen, politiewagens en wapens bij filmopnames kan gevoelig liggen, omdat het kan worden gezien als het imiteren van echte wetshandhavers en de potentie heeft om verwarring te veroorzaken bij het publiek. Om ervoor te zorgen dat je deze elementen op een legale en veilige manier kan gebruiken, zijn er een aantal stappen die je moet nemen:

 1. Vermeld het gebruik van wapens, uniformen en/of politiewagens in je aanvraag zodat de betrokken politiezone hieromtrent hun advies en toestemming kan geven voor het gebruik hiervan.
 2. Als de politie toestemming geeft kan u een uniformen, wagens of wapens huren bij een particulier verhuurbedrijf.

Daarbij komende:

 1. Informeer het publiek: Als je op openbare plaatsen filmt, zorg er dan voor dat omstanders op de hoogte zijn dat er een filmopname plaatsvindt en dat de aanwezige politie-uitrusting niet echt is.
 2. Houd veiligheid voorop: Bij het gebruik van wapens, zelfs nepwapens, moet veiligheid altijd de hoogste prioriteit hebben. Volg de richtlijnen van de wapenadviseur en zorg ervoor dat er geen onbedoeld gevaar ontstaat tijdens de opnames.

Onthoud dat het cruciaal is om te voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften, om ongewenste juridische complicaties te voorkomen. Het raadplegen van professionals en het verkrijgen van toestemming van de juiste instanties is van essentieel belang voor een succesvol en veilig filmproject.

 

Elsene laat niet langer het gebruik van een generator toe voor filmopnames. Als alternatief kan je een tijdelijke aansluiting vragen bij Sibelga. De aanvrager zal zelf een officiële aanvraag indienen voor de installatie en opening van een tijdelijke elektriciteitsmeter bij Sibelga: +32 2 274 36 40 – markten-festiviteiten@sibelga.be.

Meer info: Meter voor markten en feestelijkheden - Tijdelijke aansluiting - Elektriciteit - Bekijk alle mogelijke werkaanvragen - Sibelga

Vermeld bij je aanvraag het gewenst vermogen voor jouw tijdelijke aansluiting op een markt of voor een festiviteit. Je ontvangt dan een offerte voor het plaatsen en weghalen van de voorlopige aansluiting evenals een schatting van het stroomverbruik.

Opgelet: deze aansluiting moet ook vermeld staan in je aanvraag naar de filmcommissie.

Neen. Om uw productie in het Brussel Gewest te verwelkomen, staat de filmcommissie ten dienste van de teams die betrokken zijn bij het filmen (locatiescouting, regie, enz.). Wij werken samen met de plaatselijke autoriteiten om uw filmtoelating te bekomen. Voor meer info over subsidies en de voorwaarden kan u terecht bij screen.brussels.

Als je locatie zich binnen de grenzen van meerdere gemeenten bevindt, kun je met behulp van deze kaart de betrokken gemeenten identificeren. Als je door meerdere gemeenten wordt beïnvloed, dien je een aparte aanvraag in te dienen bij de filmcommissie voor elke gemeente. Dit betekent concreet dat we voor één locatie twee formulieren moeten ontvangen.

Bijvoorbeeld: Rue Cornet de Grez valt zowel onder de gemeente Schaarbeek als de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daarom dien je twee keer het aanvraagformulier in te vullen. Een formulier is voor het gedeelte van de straat dat zich op het grondgebied van Schaarbeek bevindt, en het andere formulier is voor alles wat zich op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node bevindt.

De opstijg -en landingsplaats wordt gezien als bezetting van de openbare weg. Hiervoor moet u een toelating bekomen van de betrokken gemeente. Daarnaast is het Gewest bezet met vele officiële instellingen zoals bijvoorbeeld: Europese instellingen, Parlementen, Koninklijke paleizen, gevangenissen, enzovoort. Aangezien er regelmatig activiteiten plaatsvinden met betrekking tot deze instellingen, is het belangrijk deze veilig te laten verlopen. Daarom wordt er altijd een advies gevraagd bij de politie, die een zicht hebben op deze activiteiten. Het is dus van groot belang dat ook zij de toelating verlenen.

Is een bedrag dat bepaald wordt door de betreffende gemeente. Bepalende factoren zijn o.a. Het projecttype en de tijdspanne. Taksen zijn niet voor alle gemeenten van toepassing. Een overzicht kan je hier terugvinden.

Beide diensten staan in voor het beheer van de parken, speeltuinen en begraafplaatsen.

Dienst Groene ruimte: beheert parken, speeltuinen en begraafplaatsen, die zich op grondgebied Brussel bevinden. Een lijst van deze plaatsen kan je hier terugvinden. Een toelating bekomen voor deze parken is via de Film Commissie.

Brussel Leefmilieu: is een gewestelijke overheidsdienst. Deze dienst beheert parken en speeltuinen, die vallen onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een lijst en meer info kan je hier terugvinden. Een toelating bekomen voor deze parken verloopt via een digitale aanvraag via :  aanvraag voor een tijdelijk gebruik van een groene ruimte onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (leefmilieubrussel.be)

Opgelet: Een aanvraag bij de betrokken diensten is niet voldoende. Een toelating van gemeente en politiediensten is altijd van toepassing.

Als je opnames een impact hebben op het openbaar vervoersnetwerk (STIB/De Lijn/SNCB), moet ook hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de betrokken instanties. Als je opnames een directe impact hebben op de normale werking van het openbaar vervoer, overweeg dan om alternatieve routes voor te stellen of omleidingen te regelen om de hinder tot een minimum te beperken. Enkele tips:

 • Plan je opnames tijdens minder drukke uren inhouden of bied een  van compensatie voor eventuele verstoringen.
 • Neem voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van zowel cast en crew als het publiek te waarborgen, vooral als je opnames plaatsvinden in de buurt van openbaar vervoersinfrastructuur.

Om uw dossier te vervolledigen moet u ons volgende vereiste documenten sturen:

 • Presentatiedossier, synopsis en/of intentieverklaring
 • Kopie van uw verzekering BA of beroepsaanprakelijkheidsverzekering
 • Grondplannen en/of foto’s van de locaties
 • Ontwerp van een tweetalige informatiebrief voor de buurtbewoners (hier beschikbaar)

Aansprakelijkheidsverklaring als de opnames in de gemeente St-Gillis plaatsvinden (hier beschikbaar)

Is een gewestelijke overheidsdienst, die onder andere de gewestwegen en tunnels beheert. Als je aanvraag impact heeft op een gewestweg, moet een online aanvraag ingediend worden via volgende link: Aanvraag gewestwegbezetting | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)

Opgelet : bij deze online aanvraag moet je altijd het aanvraagformulier van de filmcommissie toevoegen. Die kan je uploaden voordat je de aanvraag indient. Een lijst met alle gewestwegen kan je hier terugvinden.

Is een overheidsdienst die het beheer waarneemt over de gebouwen die de staat bezit of huurt. In Brussel zijn er verschillende locaties die onder hun beheer vallen zoals bijvoorbeeld : Cinquantenaire, Kunstberg... Een toelating bekomen voor de betreffende gebouwen gebeurt via de Film Commissie. Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft hieromtrent.

 

Er zijn verschillende tools die u kunnen helpen bij uw aanvraag en het realiseren van de logistieke haalbaarheid:

 • Mobigis is een mobiele GIS (Geografisch Informatiesysteem) app die u in staat stelt geografische gegevens te verzamelen, zoals gemeentegrenzen, parkeerplaatsen, rijrichtingen, routes van het openbaar vervoer, en meer.
 • Datastore | Kaart biedt een schat aan geografische gegevens, variërend van kaarten tot statistieken en andere relevante informatie over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier kunt u informatie zoals gemeentegrenzen raadplegen.
 • Parking Brussels: Hier kunt u alle mogelijke parkeerplaatsen raadplegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Osiris: Het raadplegen van lopende en komende bouwplaatsen of openbare werken.

We adviseren u echter altijd om ter plaatse te gaan, zodat u een duidelijk zicht heeft op uw locatie en wat u dient aan te vragen.

De naamloze vennootschap van openbaar nut finance&invest.brussels vervolledigt de financieringsketen voor ondernemingen die waarde creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe? Door concrete oplossingen aan te reiken in de vorm van leningen, participaties en waarborgen. Ze streeft naar een normaal marktrendement en een economische dynamiek in het gewest, waarbij ze ook rekening houdt met de doelstellingen voor economische omschakeling. Ze is gericht op start-ups, scale-ups en kmo’s enerzijds en zko’s, sociale ondernemingen en coöperaties anderzijds.

Binnen het agentschap hub.brussels bestaan een heleboel diensten om de internationale groei van bedrijven te ondersteunen. De cluster play.brussels vereenvoudigt de toegang tot bepaalde internationale markten, vaak in samenwerking met het team Export, dat tientallen beurzen, salons en economische missies coördineert. De experts kunnen ook bedrijven begeleiden die hun producten of diensten willen exporteren en willen profiteren van de steun van adviseurs in zo'n vijftig grote steden over de hele wereld. Daarnaast helpt het Enterprise Europe Network bij het vinden van buitenlandse partners om de internationale ontwikkeling te ondersteunen, terwijl het National Contact Point mee helpt zoeken naar Europese financiering voor bedrijven.

Het overheidsagentschap Brussel Economie en Werkgelegenheid wil de economie ontwikkelen en duurzame werkgelegenheid ondersteunen. Het biedt een reeks premies voor elke fase in het bestaan van een bedrijf, van starters tot uitgebouwde ondernemingen.  Ze kunnen betrekking hebben op kosten voor consultancy, opleiding, investeringen in materiaal of vastgoed, of export en internationalisering. Het financiert ook specifieke projectoproepen.

Voor innovatieve bedrijven bieden de programma’s van Innoviris steun voor onderzoek en ontwikkeling, sociale innovatie, samenwerkingen met de academische wereld en de promotie van STEM en nieuwe technologieën.

De cluster richt zich tot de aangesloten bedrijven. Met de steun van de experts van andere afdelingen van hub.brussels biedt het team begeleiding en advies over alles wat met ondernemen te maken heeft: bedrijfsmodellen, juridisch statuut en bestuur, financiële planning, internationale groei, ecologische of digitale transitie, ... De cluster kan bedrijven ook helpen bij bepaalde procedures, zoals het vereenvoudigen van hun zoektocht naar financiering bij gewestelijke instanties zoals finance&invest.brussels en innoviris.brussels, of het investeringsfonds St'art. De cluster organiseert ook evenementen om kennis te delen en te netwerken en neemt deel aan het professionele luik van verschillende Brusselse festivals.

De cluster richt zich tot de aangesloten bedrijven. Met de steun van de experts van andere afdelingen van hub.brussels biedt het team begeleiding en advies over alles wat met ondernemen te maken heeft: bedrijfsmodellen, juridisch statuut en bestuur, financiële planning, internationale groei, ecologische of digitale transitie, ... De cluster kan bedrijven ook helpen bij bepaalde procedures, zoals het vereenvoudigen van hun zoektocht naar financiering bij gewestelijke instanties zoals finance&invest.brussels en innoviris.brussels, of het investeringsfonds St'art. De cluster organiseert ook evenementen om kennis te delen en te netwerken en neemt deel aan het professionele luik van verschillende Brusselse festivals.

Het Agentschap voor het Ondernemerschap hub.brussels biedt allerlei diensten aan Brusselse bedrijven aan die actief zijn in de audiovisuele sector. hub.brussels werkt met een netwerk van deskundigen overal ter wereld, maar ook met adviseurs en experts in Brussel. Startende onderne(e)m(st)ers vinden op de portaalsite info.hub.brussels advies en informatie over alle economische thema’s, aangevuld met een netwerk van partners die gespecialiseerd zijn in bedrijfsondersteuning. 

Onderne(e)m(st)ers die hun activiteit in Brussel willen uitbreiden, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook rekenen op de begeleiding en expertise van de cluster play.brussels, het exclusieve aanspreekpunt voor de economische ontwikkeling en internationale groei van Brusselse audiovisuele bedrijven.

We hebben een deel van onze website gewijd aan projectoproepen. Die kunt u hier raadplegen. De lijst met projectoproepen geeft niet noodzakelijk een volledig overzicht en is afhankelijk van de taal waarin wordt gezocht. Aarzel dus niet om deze pagina regelmatig en in de verschillende talen (FR/NL/EN) te raadplegen om de projectoproepen te bekijken die bij een specifieke taalcontext horen. 

In eerste instantie niet. De database is voorbehouden aan professionals die gevestigd zijn en hun prestaties factureren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

De enige uitzonderingen:

 • zaakvoerders die eigenaar zijn van een in aanmerking komend bedrijf gevestigd in Brussel (of die een contract van onbepaalde duur hebben met dat bedrijf). In dat geval moet het adres van de onderneming worden opgegeven bij de registratie;
 • iedereen die een dossier voor de aanvraag van financiering wil indienen en dus aan deze criteria voldoet:
  • werken voor of zaakvoerder zijn van een commercieel productiehuis dat een dossier kan indienen;
  • in de velden voor de activiteiten alleen productie vermelden (en niet de andere geleverde diensten)

De database is voorbehouden aan professionals die gevestigd zijn en factureren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wordt gebruikt indien er contact met u moet worden opgenomen over uw account of voor meldingen over activering.