Help de financiering van audiovisuele projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

onze missie

Help de financiering van audiovisuele projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wij geven een financiële steun aan audiovisuele producties die (een deel van) hun budget in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest spenderen. Buitenlandse producenten die een aanvraag bij screen.brussels wensen in te dienen kunnen hiervoor een beroep doen op een Belgische coproducent.

Het streefdoel bestaat in een structurerende impact teweeg te brengen op de Brusselse audiovisuele sector, op een manier die de volledige Europese filmindustrie ten goede komt.

belangrijke data

volgende sessies

Sessie 1 Maart 2017
06 maart 2017
Indiening van aanvragen vóór 17:00 uur
07 april 2017
Beslissing
Session 2 Juni 2017
02 juni 2017
Indiening van aanvragen vóór 17:00 uur
07 juli 2017
Beslissing
Sessie 3 October 2017
02 oktober 2017
Indiening van aanvragen vóór 17:00 uur
03 november 2017
Beslissing
regels

Volledig reglement

Reglement van het fonds voor investeringen in de audiovisuele sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.  Inleiding

De audiovisuele sector is een belangrijk onderdeel van de culturele en creatieve industrie in het Brussels Gewest. De Regering wil deze perspectiefrijke sector, die uitgeroepen is tot een van de prioriteiten van de Strategie 2025, een duwtje in de rug geven.

Om de efficiëntie te bevorderen, was het nodig om het Brussels audiovisueel aanbod voor alle betrokken partijen, zowel uit Brussel, uit België als uit het buitenland, overzichtelijker te maken.

Daarom heeft de Regering beslist een overkoepelend merk te ontwikkelen, genaamd screen.brussels, dat bestaat uit 4 onderdelen:

- screen.brussels film commission (het huidige Brussels Film Office)

- screen.brussels cluster (de huidige sectorcluster ondergebracht bij impulse.brussels)

- screen.brussels fund (nieuw Brussels coproductiefonds dat in de plaats komt van de lijn Bruxellimage-Wallimage)

- screen.brussels business (nieuwe specifieke financieringslijn van de GIMB)

De eerste twee initiatieven hebben hun nut al ruimschoots bewezen. Het Gewest wil het instrument nu aanvullen met enerzijds een specifieke financieringslijn en anderzijds een coproductiefonds voor audiovisuele content.

Het gemengde fonds Wallimage-Bruxellimage is in samenspraak met de Waalse partner vanaf 1 januari 2016 stopgezet. In de plaats daarvan komt een 100 % Brussels coproductiefonds. De oprichting van dit fonds, dat gespijsd wordt met een bedrag van drie miljoen euro en de naam "screen.brussels fund" krijgt, moet het mogelijk maken volledige controle te hebben over deze efficiënte hefboom en hem optimaal af te stemmen op de belangen van het Brussels Gewest en van de audiovisuele industrie die er gevestigd is.

Het beheer ervan komt in handen van een aparte structuur onder het gezag van de Minister-President, die een bijkomende enveloppe van 500.000 euro zal uittrekken voor werkings- en promotiekosten.

Naast de oprichting van het "screen.brussels fund" heeft de Brusselse Regering beslist meer middelen vrij te maken om te investeren in de bedrijven van de sector. Met het oog daarop zal de GIMB in 2016 een bijkomend budget van een miljoen euro krijgen onder de noemer "screen.brussels business". Deze financieringslijn komt bovenop de investeringen van de GIMB in de bedrijven van de sector. Het doel: meer ruimte vrijmaken om ook te investeren in bedrijven die binnen het Brussels Gewest actief zijn in ontluikende niches, zoals games en virtual reality.

De steun die verleend wordt via deze enveloppe, zal de vorm aannemen van leningen of kapitaal voor Brusselse KMO's die actief zijn in de audiovisuele sector (met andere woorden bedrijven die actief zijn op het gebied van geluid, beeld en informatica, de onderaannemers en de leveranciers van goederen en diensten voor de sector).

De regels in verband met de werking van die financieringslijn zijn onderworpen aan specifieke door de GIMB uitgewerkte bepalingen en zijn niet opgenomen in dit document, dat uitsluitend betrekking heeft op het fonds voor investeringen in audiovisuele content, hierna "screen.brussels fund" of "het fonds" genoemd.

 

2.  Doelstellingen

Screen.brussels fund heeft tot doel ervoor te zorgen dat een deel van de audiovisuele uitgaven die voortvloeien uit instrumenten van andere beleidsniveaus (Europees, federaal en gemeenschappen) verricht worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo beoogt screen.brussels fund tevens de competitiviteit van de Brusselse audiovisuele sector te versterken en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in het Brussels Gewest te behouden en verder te ontwikkelen.

Het initiatief moet eveneens het pad effenen om samen te werken met de cultuurfondsen van de twee gemeenschappen, alsook met de economische instrumenten van de andere Belgische gewesten en Europese regio's. Daarbij zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest fungeren als verbindende metropool.

Het fonds participeert op selectieve wijze en onder bepaalde voorwaarden in de financiering van audiovisuele werken die worden voorgedragen door onafhankelijke productiehuizen.

De algemene filosofie van screen.brussels fund zorgt ervoor dat het fonds aansluit bij de toepassing van het beginsel van culturele verscheidenheid op het Europa van de regio's. Het streefdoel bestaat er immers in een structurerende impact teweeg te brengen op de Brusselse audiovisuele sector, op een manier die de volledige Europese filmindustrie ten goede komt.

De financiële tegemoetkomingen van het fonds vormen verenigbare staatssteun in de zin van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het VWEU met de interne markt verenigbaar worden verklaard en sluiten in het bijzonder aan bij artikel 54 daarvan dat van toepassing is op steunregelingen voor audiovisuele werken.1

 

3.  Welke audiovisuele werken komen in aanmerking ?

Om in aanmerking te komen voor steun van het screen.brussels fund moeten de audiovisuele werken voldoen aan een aantal ontvankelijkheidscriteria. Deze criteria zijn algemeen en economisch van aard.

 

3.1.  Algemene ontvankelijkheidscriteria

Elk type en elk formaat van audiovisueel product dat in staat geacht wordt het patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de regio's of de staten die het coproduceren te verrijken, is ontvankelijk voor screen.brussels fund.

Om te worden beschouwd als verrijkend voor het patrimonium moet het audiovisuele werk voldoen aan minstens vier van onderstaande criteria:  

1. Het scenario speelt zich grotendeels af in Brussel, in België, in Europa of in een staat die een coproductieverdrag met België gesloten heeft

2. De regisseur en/of de scenarist(en) is/zijn gedomicilieerd in Brussel, in België, in Europa of in een staat die een coproductieverdrag met België gesloten heeft

3. Ten minste één hoofdrolspeler of drie bijrolspelers hebben de Belgische nationaliteit of zijn geboren in België

4. Ten minste één van de hoofdpersonages heeft een band met de Belgische cultuur

5. Het originele scenario werd geschreven in het Frans of het Nederlands en de hoofdpersonages drukken zich uit in één van deze talen

6. Het scenario is een adaptatie van een literair werk of een cultureel erkende creatie

7. Het audiovisueel werk heeft als hoofdthema kunst en/of meerdere artiesten

8. Het audiovisueel werk gaat voornamelijk over historische personen of gebeurtenissen

9. Het audiovisueel werk kaart voornamelijk maatschappelijke thema's aan die relevant zijn voor België, voor een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Europese Vrijhandelsassociatie of voor een staat die een coproductieverdrag met België gesloten heeft en die betrekking hebben op actuele, culturele, sociale of politieke aspecten

10. Het audiovisueel werk draagt bij tot de herwaardering van het Belgisch of Europees audiovisueel patrimonium of van dat van een staat die een coproductieverdrag met België gesloten heeft

Pornografische werken, werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat, werken die in strijd zijn met de mensenrechten, reclame en informatie- of sportprogramma’s zijn echter uitgesloten van steun.

 

3.2.  Economische ontvankelijkheidscriteria

Om in aanmerking te komen moet de productie van het audiovisueel werk ook voldoen aan twee economische basiscriteria:

3.2.1. Aantonen van een reeds verworven percentage van de totale financiering van de productie2

Voor formats van het type langspeelfilm, televisieserie, documentaire, animatiefilm 40%

Voor bijzondere formats (180°, panoramisch, 3D, videospelletjes, virtual reality, 4D, enz.) 60%

Voor de format internetserie 80%

Opmerking: Een financiering kan slechts worden geacht te zijn bevestigd wanneer effectief een document werd ondertekend waarin staat dat de andere partij het beoogde bedrag aan dit specifieke project zal toekennen. Dat document moet zich bij de bijlagen van het aanvraagdossier bevinden. Bij ontstentenis daarvan zal het bedrag niet als bevestigde financiering worden aanvaard.

3.2.2. Zich ertoe verbinden een minimum aan in aanmerking komende uitgaven te verrichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (excl. BTW, algemene kosten, onvoorziene kosten)

Voor de formats langspeelfilm en televisieserie € 250.000

Voor de formats documentaire, animatiereeks en bijzondere formats € 75.000

Voor de formats internetserie € 45.000

De in aanmerking komende audiovisuele uitgaven moeten in elk geval ten minste gelijk zijn aan het bedrag dat aan Screen.brussels wordt gevraagd.

 

4.  De verzoeker (steunaanvrager)

De begunstigde is een productiehuis dat beantwoordt aan volgende criteria:

 • het is gevestigd als handelsvennootschap of, voor internetseries, als vzw

 • het heeft geen directe of indirecte band met een omroep, d.w.z.

  • het beschikt over een rechtspersoonlijkheid anders dan die van een omroep

  • de producent staat niet onder het gezag van een overheid

  • de producent mag gedurende een periode van 3 jaar niet meer dan 75% van zijn omzet halen uit het leveren van producties aan eenzelfde omroep

  • geen enkele omroep neemt direct of indirect deel in het kapitaal van het productiehuis

 • het heeft al minstens een jaar een exploitatiezetel in België

 • het heeft een statuut van producent of afgevaardigd coproducent van het project waarvan het een deel van de rechten heeft dat ten minste gelijk is aan het pro rata van het coproductiedeel van het Fonds op het totale productiebudget

 • het heeft geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft geen procedure lopen op basis van Europees of nationaal recht waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

  • In voorkomend geval behoudt het fonds zich het recht voor te eisen dat hetzelfde geldt bij de BTW-administratie, de FOD of de GOD Financiën.

N.B. Ingeval een project wordt beheerd door meerdere coproducenten vertegenwoordigt één van hen de anderen ten aanzien van het fonds maar blijven ze allemaal hoofdelijk aansprakelijk.

 

5.  De aanvraagprocedure

Een aanvraag kan enkel worden ingediend in het kader van de sessies die door het fonds worden georganiseerd.

Per jaar worden drie sessies georganiseerd:

 • Maart

 • Juni

 • Oktober

Voor het jaar 2016 worden er uitzonderlijk twee sessies georganiseerd:

 • Juni

 • Oktober

De precieze data en de bedragen van de kredieten die bij elk van de sessies beschikbaar zijn, worden te gepasten tijde meegedeeld aan de leden van de beroepssector.

Het volledige aanvraagdossier (10 fiches + verplichte bijlagen + eventuele facultatieve bijlagen) moet worden ingediend:

- bij screen.brussels fund, Koningsplein 2-4, 1000 Brussel

- ten laatste op de uiterste indieningsdatum om 17:00 uur.

Als indieningsdatum geldt de datum en het uur van ontvangstbewijs.

De steunaanvragen die niet met behulp van de verplichte modellen zijn ingediend, worden uitgesloten.

Deze verplichte modellen kunnen verkregen worden via de website www.screen.brussels/fund

 

5.1.  Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier moet de volgende documenten bevatten:

 • Fiche 1 Korte samenvatting

  • maximum 20 regels (hetzij 1.500 tekens) in pdf-formaat

 • Fiche 2 Intentienota van de producent

  • maximum 2 A4-pagina's in pdf-formaat

   • de impact op de Brusselse productiefirma

   • de impact op de Brusselse filmcrew

   • de impact op de Brusselse dienstverleners

   • in voorkomend geval: de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake territoriale marketing ("made in Brussels", Brussel in het scenario, ...)

   • in het geval van een 2e passage, een beschrijving van de nieuwe elementen van het dossier die deze tweede voorlegging verantwoorden.

 • Fiche 3 Intentienota van de regisseur

  • maximum 2 A4-pagina's in pdf-formaat

 • Fiche 4 (Culturele en economische) ontvankelijkheidscriteria

  • Excel-template in pdf-formaat

 • Fiche 5 Beschrijving van de aanvrager en van het werk

  • Excel-template in pdf-formaat

 • Fiche 6 Lijst van artiesten en technici

  • Excel-template in pdf-formaat

 • Fiche 7 Lijst van de voornaamste technische dienstverleners

  • Excel-template in pdf-formaat

 • Fiche 8 Financierings- en opbrengstenplan

  • Excel-template in pdf-formaat

 • Fiche 9 Gedetailleerd budget

  • Vrij Excel-bestand met specifieke kolom voor de Belgische en Brusselse uitgaven

 • Fiche 10 Samenvattende kostenraming

  • Excel-template in Excel-formaat

Deze documenten kunnen worden ingediend in het Frans of in het Nederlands.

 

5.2.  Verplichte bijlagen

 • Verantwoordingsstukken van de akkoorden en financieringen die als "bevestigd" zijn aangeduid in de fiches 1 tot 10.

  • Behoorlijk gedateerde en ondertekende documenten en overeenkomsten

   • Co-productieovereenkomsten

   • Overeenkomsten voor distributiegaranties

   • Overeenkomsten m.b.t. de auteursrechten en de auteursprestaties (regisseur en scenarist)

 • cv van regisseur

 • cv van auteur(s)

 • Statuten van het productiehuis

 • RSZ-verklaring die dateert van minder dan drie maanden geleden.

 • Verklaring op erewoord

 • Scenario

  • Fictie langspeelfilm: een volledig uitgeschreven scenario

  • Televisie- of internetseries: volledig uitgeschreven scenario van de eerste 3 afleveringen

  • Animatie en bijzondere formats: een volledig uitgeschreven scenario, een aanzet tot storyboard, design van personages, decor, moodboard en een beschrijving van de gebruikte technieken.

  • Documentaire: een gedetailleerde inhoudelijke en visuele opzet en structuur, zo mogelijk een gedetailleerd scenario.

Deze documenten mogen in het Frans, in het Nederlands of in het Engels worden ingediend in pdf-formaat.

 

5.3.  De facultatieve bijlagen

De facultatieve bijlagen

 • Documenten i.v.m. de financiering of de distributie die nog in onderhandeling zijn.

 • Visuele elementen

  • Vrije vorm in pdf-formaat

 • Lijst met de beoogde opnamelocaties

  • Vrije vorm in pdf-formaat

Deze documenten moeten in het Frans, het Nederlands of het Engels worden ingediend in pdf-formaat.

 

5.4.  Vorm van het dossier

Twee papieren exemplaren in A4-formaat, ingebonden of geniet

EN

Twee digitale exemplaren van het volledige aanvraagdossier (fiches + bijlagen) op identieke niet-overschrijfbare elektronische dragers (cd-rom, dvd, Windows geformatteerde usb-stick, ...)

Bezorgadres: screen.brussels fund, Koningsplein 2-4, 1000 Brussel

 

6.  De selectie

6.1.  Administratieve selectie

Alle aanvragen worden eerst getoetst aan

 • de ontvankelijkheidscriteria (Fiche 4 Algemene en economische ontvankelijkheidscriteria)

 • de conformiteit met de deelnemingsvoorwaarden

  • indiening dossier vóór 17:00 uur op de uiterste indieningsdatum

  • alle aanvraagformulieren en bijlagen moeten correct ingevuld zijn en bij het dossier gevoegd worden. Gelieve in voorkomend geval te staven waarom een vraag niet kan worden beantwoord.

De projecten die niet aan de ontvankelijkheidscriteria voldoen en niet in overeenstemming zijn met de deelnemingsvoorwaarden zullen worden uitgesloten van de kwalitatieve selectieprocedure.

Vervolgens kent het team van screen.brussels fund met behulp van de evaluatiecriteria (zie punt 6.2) aan de ontvankelijke projectvoorstellen een cijfer toe.

Een project mag slechts twee keer ingediend worden. Ingeval het aanvraagdossier een tweede keer wordt ingediend, moet daaraan een beschrijving worden toegevoegd van de nieuwe elementen die deze tweede indiening rechtvaardigen.

 

6.2.  Toewijzingscriteria

De ontvankelijke steunaanvragen worden door het team van screen.brussels fund beoordeeld en ter beslissing aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Na het controleren van de ontvankelijkheid en de conformiteit met de formele vereisten, en voordat het team van screen.brussels fund de aanvragen verder onderzoekt, worden de steunaanvragers verzocht hun steunaanvraag en audiovisueel werk mondeling toe te lichten aan het team van screen.brussels fund.

Op die manier krijgt het team van screen.brussels fund een volledig beeld van het dossier en kan het uitleg vragen over eventuele onduidelijkheden. De ingediende steunaanvragen kunnen na deze toelichting echter niet worden aangepast. In ieder geval zal de raad van bestuur op basis van de elementen in het ingediende dossier een beslissing nemen.

De ontvankelijke steunaanvragen zullen worden beoordeeld op basis van volgende kwantitatieve en kwalitatieve criteria:

De maatschappelijke, culturele of technologische meerwaarde van het werk

5 punten

in termen van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het scenario of het innovatieve karakter van het format (3D, 4D, VR, pano, dome 180°, concept ...)

 

De actoren die betrokken zijn bij het audiovisuele werk

10 punten

het professionalisme en het trackrecord van de aanvrager

 

kwaliteit en aantrekkelijkheid van de casting (affiche) voor fictie / personages voor animatie / opdrachtgever voor bijzondere formats (3D, 4D, VR, pano, dome 180°, concept ...)

 

de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de regisseur

 

Return

25 punten

de troeven van de coproductieovereenkomst

 

kenmerk van de financieringsovereenkomsten (distributeurs, equity, gap financing, enz.) + ondertekende en gedateerde intentiebrief, met opgave van de bedragen ...

 

de mate waarin efficiënt met middelen wordt omgegaan (begrotingsevenwicht)

 

uitvoerbaarheid van het project rekening houdend met de middelen (advies van de leden van de technische groep)

 

de kansen op financiële return en de terugbetalingscapaciteit

 

Structurerende effecten

60 punten

het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

de impact op het Belgische/Brusselse productiehuis

 

de impact op de Brusselse filmcrew (natuurlijke personen)

 

de impact op de Brusselse dienstverlenende bedrijven

 

de impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van territoriale marketing (het naar voren schuiven van Brussel: "made in Brussels")

 

TOTAAL

100 punten

 

6.3.  Analyse van de aanvragen

De aanvragen worden door het team van screen.brussels fund geanalyseerd.

Met het oog op een optimaal gebruik van overheidsmiddelen en de verwezenlijking van beleidsdoelstellingen (o.a. het structurerend effect op de audiovisuele sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het team van screen.brussels fund, met instemming van de verzoeker, gemachtigd om elementen verbonden aan de steun en de in aanmerking komende uitgaven zoals die zijn opgenomen in het voorstel, te corrigeren of te reduceren.

 

6.4.  Toewijzing van de steun

Op basis van de analyses van het team van screen.brussels fund beslist de raad van bestuur van screen.brussels fund over de toewijzing van de steun en bepaalt ze de voorwaarden waaronder die wordt toegewezen.

De raad van bestuur kan bijkomende voorwaarden stellen aan een steunaanvraag.

 

7.  De in aanmerking komende audiovisuele uitgaven

Alle uitgaven aangegaan en uitgevoerd voor materiële of intellectuele goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met de audiovisuele sector, kunnen in aanmerking genomen worden.

De uitgaven moeten als doel de voltooiing van het beoogde audiovisuele werk hebben en moeten structurerend zijn (zorgen voor gunstige economische gevolgen op lange termijn) voor de audiovisuele sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alleen de uitgaven die gefactureerd worden aan de begunstigde, komen in aanmerking.

De uitgaven die in aanmerking komen voor steun zijn exclusief BTW en moeten realistisch en marktconform zijn.

De uitgaven komen enkel in aanmerking wanneer zij verricht worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gefactureerd worden door een BTW-plichtige onderneming of zelfstandige met zowel maatschappelijke zetel als exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indien een factuur afkomstig is van een audiovisueel diensten- of postproductiebedrijf dat geldig gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, neemt het fonds de totale factuur van dat bedrijf in aanmerking, ongeacht de woonplaats van de werknemers. In dat geval controleert het fonds de echtheid van de tewerkstelling door een kopie op te vragen van de arbeidscontracten. Zowel contracten voor bepaalde duur als contracten voor onbepaalde duur komen daarbij in aanmerking.

Facturen moeten steeds opgemaakt worden volgens de wettelijke bepalingen en voldoende details vermelden.

Het fonds oordeelt over de relevantie van de in aanmerking komende uitgaven.

Volgende uitgaven worden beschouwd als structurerende audiovisuele uitgaven:

 • De uitgaven “above the line”

 • De uitgaven “below the line”

 

7.1.  Above the line

Onder "above-the-line" worden die uitgaven opgenomen waarvan het bedrag vast ligt vooraleer de productie van start gaat. Deze uitgaven zijn niet afhankelijk van de effectieve prestaties. Op deze uitgaven dient bijgevolg geen marge voor onvoorziene omstandigheden te worden berekend.

Artistieke rechten

Ontwikkeling

Location hunting

Casting

Scenario en rechten

Onderwerp

Script

Adaptaties en dialogen

Supervisie (script doctor)

Muziek

Auteursrechten muziek bestaande werken

Auteursrechten muziek originele werken

Bezoldiging regisseur

Bezoldiging van de hoofdrollen

 

7.2.  Below the line

Onder "below-the-line" worden alle uitgaven opgenomen waarvan het bedrag varieert al naargelang van de effectieve prestaties (aantal draaidagen, aantal montagedagen, enz.). Op deze kosten kan een marge van 10% voor onvoorziene omstandigheden worden berekend.

Personeelsuitgaven

Ploeg productie en administratie

Ploeg regie

Ploeg beeld

Ploeg klank

Ploeg animatie en CGI

Ploeg decor

Ploeg kostuums en make-up

Ploeg elektro en machinisten

Vertolking

Nevenrollen

Bijrollen

Stand-ins

Figuranten

Artistiek personeel na opnames

Stunts en special effects tijdens opnames

Sociale lasten gekoppeld aan de personeelsuitgaven geplafonneerd op 54 % van de loonmassa.

 

Uitgaven voor materiaal

Camera- en opnamemateriaal

Materiaal belichting

Machinerie

Materiaal klank

Huur van opnamestudio's (speciaal daarvoor bestemde plaatsen)

Specifiek computermateriaal voor de productie

Specifiek decormateriaal voor de productie

Materiaal kostuums en make-up

 

Logistieke uitgaven

Beelddragers

Geluidsdragers

Laboratorium

Opnamekosten (loges, opslagruimte, telecommunicatiemateriaal, …)

Catering op de set

Huren van locaties voor binnen- en buitenopnames (buiten de studio) van privé- of overheidsbedrijven

 

Uitgaven voor postproductie

Ploeg post-productie

Ploeg montage

Ploeg klank en mixage

Klankstudio

Montagestudio

VFX

Geluidsdragers

Werken laboratorium

Dubben en ondertiteling

 

Voor twee soorten in aanmerking komende uitgaven wordt evenwel een plafond opgelegd

Onvoorziene uitgaven

Het bedrag daarvan dat in aanmerking kan komen, komt overeen met 10 % van de uitgaven "below the line". Die uitgaven moeten degelijk verantwoord worden en beantwoorden aan de criteria om in aanmerking te worden genomen.

Honoraria producenten

Indien de producent een maatschappelijke zetel en exploitatiezetel heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen zijn honoraria in aanmerking worden genomen ten belope van 7,5 % van de totale uitgaven above-the-line en below-the-line.

 

8.  Uitgaven die niet in aanmerking komen

Komen niet in aanmerking:

 • uitgaven die verricht worden buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • uitgaven die reeds gefactureerd of betaald zijn voor het indienen van de aanvraag

 • uitgaven die niet structurerend zijn voor de Brusselse audiovisuele sector, zoals

  • computermateriaal (tenzij expliciet gemaakte kosten in het kader van speciale effecten en grafische animatie in en voor het project zelf, en dan nog steeds pro rata de afschrijvingsmethode van een investering in geval van een aankoop).

  • kosten aangegaan om privélocaties te huren van privépersonen

  • algemene kosten van de productie- en postproductiebedrijven (post, telefoon en gsm, koeriers en andere administratieve kosten, kantoormateriaal, …)

  • uitgaven voor transport, zoals verplaatsingskosten van de ploeg, hun productievoertuigen, de aankoop van brandstof, taxikosten, vrachtwagens, enz. en dat zowel bij productie als bij postproductie;

  • hotelkosten zowel bij productie als bij postproductie

  • restaurantkosten zowel bij productie als bij postproductie (uitgezonderd de kosten voor de catering op de opnamelocaties);

  • promotiekosten en kosten voor de aankoop van publiciteitsruimte (inclusief SEO, SAO)

  • financiële, juridische en verzekeringskosten

 

9.  De overeenstemming met de Europese regelgeving

De op dit reglement gebaseerde participaties zijn een vorm van staatssteun die beantwoordt aan de Europese regelgeving in verband met staatssteun aan ondernemingen.

Wanneer voor dezelfde uitgaven de steun in het kader van het fonds screen.brussels gecombineerd wordt met andere staatssteun zoals vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), mag het gecumuleerde bedrag van de steunverlening niet uitkomen boven het plafond dat opgelegd is door de AGVV. .

Bij de steunaanvraag moet de producent het Fonds dan ook informeren over steun die al verkregen of aangevraagd werd in België of in een andere lidstaat en moet hij desgevallend zijn aanvraag bij het Fonds dienovereenkomstig aanpassen.

Onder steunintensiteit verstaat men het steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de uitgaven voor het audiovisuele werk die in aanmerking komen voor steun.

 

10.  De financiering van het project

Bij de aanvraag dient ook een overzicht van de geplande financiering van het project toegevoegd te worden (fiche 8) met:

 • alle informatie die nodig is voor een goed begrip van de financiering.

 • het totaal bedrag van het financieringsplan dat gelijk moet zijn aan het totaal van alle geplande uitgaven.

In dat financieringsplan moet een onderscheid gemaakt worden tussen de reeds bevestigde financiële middelen en deze die nog niet definitief verworven zijn.

Een bepaald percentage van het totale productiebudget moet reeds verworven zijn:

- 40 % voor langspeelfilms, televisieseries, documentaires, animaties,

- 60 % voor bijzondere formats

- 80 % voor internetseries

Een financiering wordt beschouwd als bevestigd indien er een ondertekend document is waaruit blijkt dat de andere partij het vernoemde bedrag zal toekennen voor dit specifieke project.

Dat document moet als bijlage bij het aanvraagdossier gevoegd zijn. Anders wordt het bedrag niet aanvaard als bevestigde financiering.


 

11.  Het steunbedrag en de looptijd van het project

11.1.  Het steunbedrag

De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten.

De aanvrager moet in het aanvraagformulier aangeven hoeveel steun hij voor dit project wenst te ontvangen.

Daarbij moet rekening gehouden worden met de volgende regels:

 • De totale steun zal nooit meer bedragen dan 500.000 euro per project voor een langspeelfilm, televisieserie, documentaire, animatie en bijzondere formats.

 • De totale steun zal nooit meer bedragen dan 20.000 € per project voor een internetserie.

 • De steun bedraagt maximum 50 % van het totale productiebudget van het project

 

11.2.  Aanvang en duur van de steunperiode

De eerste factuur voor de uitgaven die in aanmerking komen voor steun, moet dateren van na de datum waarop de steunaanvraag is ingediend.

De steun moet aangewend worden binnen de 18 maanden na de datum waarop de steun is goedgekeurd.

Voor animatiefilms en animatiereeksen wordt deze periode vastgesteld op 24 maanden na de datum waarop de steun is goedgekeurd.

 

12.  Uitbetaling van de steun

De toegekende steun wordt uitbetaald in drie schijven:

 • 50 % bij de ondertekening van de overeenkomst op voorwaarde dat het begunstigde productiehuis

  • de uitbetaling van de schijf aanvraagt

   • zich formeel verbindt tot het bedrag van de structurerende audiovisuele uitgaven die gegenereerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ondertekende bestelbonnen en/of intentiebrieven).

  • aantoont dat de financiering volledig rond is aan de hand van

   • de definitieve gedetailleerde begroting

   • het financieringsplan met alle ondertekende contracten

   • het door de hoofdproducent ondertekend recoupmentschema dat ten volle rekening houdt met de specifieke positie van screen.brussels

 • 30 % op basis van bewijsstukken voor 60 % van de aangekondigde uitgavebedragen

 • 20 % op basis van de bewijsstukken voor de resterende aangekondigde uitgaven.

De bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na de levering van de nulkopie bezorgd worden, uitgezonderd voor internetseries waarvoor de bewijsstukken ingediend moeten worden binnen de 2 maanden nadat de laatste aflevering on-line is geplaatst.

Als de uitgaven die in aanmerking komen voor steun, niet volledig zijn bewezen, wordt de steun proportioneel verminderd. Als zij daarentegen hoger uitvallen dan het bedrag dat bepaald is in de overeenkomst, blijft het akkoord tussen screen.brussels fund en de begunstigde producent ongewijzigd.

Indien de in aanmerking komende uitgaven minder bedragen dan het vereiste minimum, vervalt de steun volledig.

Als het begunstigde productiehuis achterstallige schulden heeft bij de RSZ, wordt de uitbetaling opgeschort tot de begunstigde het bewijs levert dat de schulden zijn aangezuiverd.

 

13.  Terugbetaling van de steun

De door het fonds verleende steun neemt de vorm aan van een participatie volgens het principe van coproductie.

screen.brussels fund ontvangt dus een percentage van alle netto-ontvangsten die voortvloeien uit de exploitatie van het audiovisuele werk. Dat percentage komt overeen met de verhouding van de totale steun verleend door het fonds ten opzichte van het volledige budget voor het audiovisuele werk.

screen.brussels fund heeft recht op dat percentage, ook na de terugbetaling van het voorschot op de opbrengsten.

Het percentage zal opgenomen worden in de steunovereenkomst.

Wanneer de verhouding van de totale steun verleend door screen.brussels fund ten opzichte van het volledige budget voor het audiovisuele werk wijzigt, wordt dat percentage aangepast. Een vermindering van dat percentage is echter niet mogelijk, behalve indien de steun van het fonds zou worden verlaagd, geschrapt of teruggevorderd.

De terugbetaalbare voorschotten worden terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. De terugbetaling dient te gebeuren vanaf de eerste euro aan netto-ontvangsten, gelijktijdig en in eerste rang met de andere investeerders die de productie gefinancierd hebben.

De netto-ontvangsten omvatten:

 • alle inkomsten uit de exploitatie van het audiovisuele werk in België, inclusief de inkomsten uit kabel- en privékopierechten en uit merchandising.

  • De volgende kosten en posten kunnen worden afgetrokken van die inkomsten, voor zover ze door de begunstigde worden gedragen:

   • de heffingen en belastingen betaald aan de openbare besturen

   • de rechten aan auteursverenigingen en het aandeel voor de zaalexploitanten

   • de promotie- en distributiekosten voor het uitbrengen van het audiovisuele werk, inclusief de aanmaak van de kopieën. Die kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de afzetmarkt of de productiekosten van het audiovisuele werk;

   • de distributieprovisie;

   • de voorverkopen en minimumgaranties, voor zover ze gebruikt werden voor de financiering van het audiovisuele werk;

   • de gerechtskosten die betrekking hebben op de invordering van de te innen geldsommen.

 • alle inkomsten uit de exploitatie van het audiovisuele werk in het buitenland, inclusief de inkomsten uit kabel- en privékopierechten en uit merchandising, met uitzondering van de voorbehouden territoria van de coproducenten.

  • De volgende kosten en posten kunnen worden afgetrokken van die inkomsten, voor zover ze door de begunstigde worden gedragen:

   • de bronheffingen op buitenlandse inkomsten;

   • de promotie- en distributiekosten voor het uitbrengen van het audiovisuele werk, met inbegrip van de kosten voor het ondertitelen en dubben van de kopieën voor festivals. Die kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de afzetmarkt of de productiekosten van het audiovisuele werk;

   • de verkoopcommissies volgens de internationaal gangbare normen;

   • de voorverkopen en minimumgaranties, voor zover ze gebruikt werden voor de financiering van het audiovisuele werk;

   • de gerechtskosten die betrekking hebben op de invordering van de te innen geldsommen.

Bij toekenning van steun aan het project is de begunstigde verplicht detailinformatie over deze cijfers bij te houden.

 

1 : Krachtens de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) die in 2014 werd herzien, kunnen de lidstaten immers meer steunmaatregelen voor grotere bedragen toekennen zonder dat die op voorhand ter goedkeuring gemeld moeten worden bij de Commissie omdat het minder waarschijnlijk is dat ze in de interne markt concurrentieverstoring in de hand werken. Dankzij de goedkeuring van een herziene versie van de machtigingsverordening (...) kon de Commissie nieuwe categorieën steunmaatregelen vrijstellen, zoals (...) de regionale fondsen voor ontwikkeling (..), cultuur (...), audiovisuele werken...

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm

 

2 : De eventuele financiële bijdrage van screen.brussels fund mag niet in dit percentage worden verrekend.

 

nuttige bestanden

Downloads

Reglement screen.brussels fund
screen.brussels logos film credits
Verklaring op erewoord
Jaarverslag screen.brussels fund 2016
Meer info nodig ?

Contacteer ons

Gelieve dit formulier in te vullen of rechtstreeks een email te sturen naar fund@screen.brussels